Wij zijn een lerende organisatie

Het leren door studenten, starters én onszelf staat voor ons centraal. Het is de basis van de manier waarop we werken en onszelf organiseren. In alle teams is samen leren een nadrukkelijk deel van de opdracht. Onderdeel zijn van een opleidingsteam, het onderzoeksteam, de expertisegroep Inductie of de leerontwikkelgroepen betekent professionalisering van de deelnemers, door kennisuitwisseling, inspiratie en intervisie.

Een goede basis
We hebben afspraken over de ervaring, expertise en professionalisering die wij verwachten van betrokkenen bij het begeleiden en opleiden van studenten. Denk aan een verplichte basistraining voor alle werkplekbegeleiders en aanvullende scholings- en intervisiebijeenkomsten. Schoolopleiders volgen het Leertraject voor schoolopleiders van HAN, of een vergelijkbare opleiding. De onderzoekscoördinator en de onderzoeksbegeleiders hebben aantoonbare ervaring met praktijkonderzoek en volgen de cursus voor onderzoeksbegeleiders. Een overzicht van alle afspraken rond professionalisering vind je hier.

“We verwachten dat iedere school blijft groeien, ongeacht waar deze staat.”

Carla Reijnierse, programmaleider

Verdere professionalisering
Tijdens de gesprekscyclus is de taak van schoolopleider, instituutsopleider, werkplekbegeleider, onderzoeksbegeleider of onderzoekscoördinator onderwerp van gesprek. Persoonlijke ontwikkelpunten die in overleg met de leidinggevende op tafel komen, zijn mede leidend voor verdere professionalisering. Daarvoor zijn er mogelijkheden op de eigen school en binnen Passie voor Leren. Daarnaast bieden onze partners in de regio een rijk aanbod aan professionaliseringskansen, door het organiseren van bijeenkomsten voor schoolopleiders, instituutsopleiders en werkplekbegeleiders.

Actuele hoofdthema’s voor professionalisering
Naast onze algemene afspraken zetten we tijdens schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 in op de volgende specifieke thema’s:

  1. Stimuleren van de ontwikkeling van de professionele identiteit

De ontwikkeling van de professionele identiteit van studenten en starters is één van de belangrijkste ambities van Passie voor Leren. Want een goed ontwikkelde professionele identiteit draagt uiteindelijk bij aan werkplezier, behoud voor het beroep en flexibelere en bredere inzetbaarheid. Daarom streven we naar kennis binnen de scholen en de leerontwikkelgroepen over het stimuleren van de ontwikkeling van de professionele identiteit. En naar ruime expertise op het gebied van krachtgericht coachen in relatie tot opleiden. Hierbij horen de volgende acties:

  • Start training Krachtgericht coachen in schooljaar 2022-2023. Deelnemers leren hoe zij de ontwikkeling van de professionele identiteit kunnen stimuleren door krachtgericht coachen.
  • Start train-de-trainer-traject in schooljaar 2022-2023. Deelnemers krijgen nog meer handvatten om de ontwikkeling van de professionele identiteit te begeleiden en worden voorbereid om werkplekbegeleiders te scholen in het stimuleren van de professionele identiteit.
  • Ontwikkelen van werkwijzen en materiaal door het bovenschoolse opleidingsteam, om werkplekbegeleiders mee te nemen in het belang van de ontwikkeling van de professionele identiteit en hun rol daarin.
  1. Verstevigen van het leiderschap van schoolopleiders

Schoolopleiders spelen een belangrijke rol in het samen opleiden op de scholen. Daarbij wordt een beroep gedaan op hun (informele) leiderschapsvaardigheden, die zij inzetten als zij anderen informeren, motiveren, stimuleren, coachen en ondersteunen. Binnen Passie voor Leren verkennen we op dit moment hoe wij de komende jaren invulling gaan geven aan het verstevigen van het leiderschap van schoolopleiders: via een module of training, intervisie of individuele coaching.

  1. Uitbreiden van intervisievaardigheden

Intervisie is een belangrijk hulpmiddel om het leren van en met elkaar te bevorderen. We zetten het in tijdens de opleiding van studenten en de ontwikkeling van startende docenten. Het succes van intervisie valt of staat met de vaardigheid van de procesbegeleider. Wij investeren in training van coaches en schoolopleiders in intervisievaardigheden. Op dit moment inventariseert de Expertisegroep Inductie de behoeften en de mogelijkheden.