Eigen kwaliteitsinstrumenten

Toolbox
Alle door ons ontwikkelde producten en instrumenten die handvatten bieden bij het vormgeven van onderwijs en begeleiding hebben we verzameld in onze toolbox. Op dit moment zijn dat de tool voor kwaliteitsontwikkeling en de gesprekskaarten. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Bij het inzetten ervan:

  • bouwen we op de veilige werkomgeving die we met elkaar hebben gecreëerd, waarin het mogelijk is om naast goede voorbeelden ook ontwikkelpunten te delen en bespreken.
  • hebben we het vertrouwen dat wat besproken moet worden daadwerkelijk op tafel komt en ons in de juiste volgende ontwikkelrichting zet, ongeacht de gekozen thema’s.
  • focussen we ons op een paar ontwikkelingen die ons in de volle breedte optillen tot een hoger kwaliteitsniveau.

Tool voor kwaliteitsontwikkeling
In 2019 ontstond binnen Passie voor Leren de wens een instrument te ontwikkelen dat bestaande en aankomende partnerscholen inzicht geeft in de eigen kwaliteit van Samen Opleiden en Samen Professionaliseren. Een instrument dat bijdraagt aan de dialoog, gezamenlijke betekenisgeving en het collectief eigenaarschap bij de verschillende betrokkenen. Dat ook op partnerschapsniveau inzicht geeft in hoe het staat met kwaliteit, uitgaat van wat goed gaat, aansluit bij de eigen fase van ontwikkeling en stimuleert tot verdere ontwikkeling. Als partners zijn we aan de slag gegaan, met de tool voor kwaliteitsontwikkeling Samen Opleiden en Samen Professionaliseren als resultaat.

Gesprekskaarten
Vanaf 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van gesprekskaarten. Deze zetten we jaarlijks in om vanuit de leerontwikkelgroepen een bepaalde kernambitie in detail te verkennen, op alle niveaus. De gesprekskaarten bieden handvatten, ideeën en inspiratie voor een volgende ontwikkelstap. Ook voor de begeleidingstrajecten van starters zijn er gesprekskaarten, ontwikkeld vanuit ons bovenschools kwaliteitskader. Hiermee willen we inzicht krijgen in de good practices en de ontwikkelpunten op de verschillende scholen en zorgen voor een gezamenlijke bovenschoolse lijn.

“Geen eilandjes meer, maar een eenduidige aanpak, onafhankelijk van de school waar je stage loopt of werkt.”

Rita Hoefnagel, schoolopleider

Alle ambities van Passie voor Leren belangrijk. Tegelijkertijd hebben we bij het inzetten van de gesprekskaarten gekozen voor een eerste hoofdfocus op de ambities Ontwikkelen van de professionele identiteit en Ontwikkelen van een onderzoekende houding en onderzoekend handelen.