Kwaliteitsontwikkeling

Binnen Passie voor Leren werken we met alle betrokkenen voortdurend aan het nóg beter opleiden van studenten en het optimaal begeleiden van starters. Dit doen we vanuit onze visie en gezamenlijk opgestelde kernambities. Het uitgangspunt? Kwaliteit is een continu en cyclisch proces. Dat zie je terug in onze hele structuur, werkwijze en de instrumenten die we gebruiken voor kwaliteitsbewaking.

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten
Binnen onze kwaliteitscultuur hechten we waarde aan de dialoog: het samen betekenis geven aan samen opleiden, onze ambities en onze interne lat. En aan de manier waarop we met elkaar willen samenwerken, zoals vastgelegd in onze samenwerkingsafspraken. Daarnaast haken we aan op werkwijzen die uitgaan van wat er goed gaat, aansluiten bij de eigen fase van ontwikkeling, stimuleren tot verdere ontwikkeling en bijdragen aan collectief eigenaarschap bij de verschillende betrokkenen. Dit heeft geleid tot diverse eigen instrumenten, zoals de tool voor kwaliteitsontwikkeling Samen Opleiden en Samen Professionaliseren en diverse gesprekskaarten.

“Het is belangrijk dat studenten hun werkplek ervaren als een professionele, lerende organisatie. Dat proberen we op directe en indirecte wijze te bereiken.”

Rens Eikholt, instituutsopleider RDA

Kwaliteitscultuur op drie niveaus
Om de kwaliteit van opleiden, begeleiden en samen leren te verbeteren halen we informatie op bij verschillende betrokkenen en besteden we aandacht aan drie niveaus:

1. De verwachtingen en behoeften van studenten en starters

Bij de start van het werkplekleren vragen we studenten tijdens het kennismakingsgesprek wat hun verwachtingen zijn over de stage en de begeleiding. De antwoorden voeden het gesprek over de manier waarop de student en de werkplekbegeleider hun rol invullen tijdens het werkplekleren. Halverwege en aan het einde van de stage krijgen de werkplekbegeleider en de schoolopleider feedback van de student, waarmee zij hun werkwijze kunnen bijstellen. Daarnaast neemt de lerarenopleiding van de HAN jaarlijks een algemene vragenlijst af bij studenten over de waardering van het werkplekleren. En starters voeren een evaluatiegesprek aan het einde van het starterstraject.

2. Interne kwaliteitseisen: de zeven kernambities

Als partnerschap toetsen we elk jaar in welke mate we erin slagen onze ambities te realiseren. Hiervoor hebben we een vragenlijst ontwikkeld die studenten en werkplekbegeleiders invullen aan het einde van de stage. Daarnaast ontwikkelden we voor iedere kernambitie een verdiepend instrument: gesprekskaarten. Deze zetten we jaarlijks in om vanuit de leerontwikkelgroepen een bepaalde ambitie in detail te verkennen. En om inzicht te krijgen in good practices en ontwikkelpunten binnen het starterstraject. Sessies waarin de gesprekskaarten gebruikt worden vinden plaats in een multidisciplinaire setting met deelnemers op alle niveaus, van student tot bestuurder.

3. Externe kwaliteitseisen

Passie voor Leren heeft zelf een kwaliteitsinstrument ontwikkeld, gebaseerd op het landelijk kwaliteitskader: de tool voor kwaliteitsontwikkeling Samen Opleiden en Samen Professionaliseren. Deze tool helpt om onze werkwijze te toetsen aan de externe kwaliteitseisen en externe beelden en ideeën in te brengen. De resultaten geven input voor een zelfreflectie als voorbereiding op de landelijke peer review, die eens in de zes jaar plaatsvindt. Deze zelfevaluatie zetten we eens in de zes jaar in op alle scholen, en maakt onderdeel uit van het aansluitingsproces dat we doorlopen met nieuwe scholen. Eens in de drie jaar zetten we de tool in afgeslankte versie in, als tussentijds toetsmoment en ontwikkelimpuls.

Evaluatie en ontwikkeling
Alle verzamelde kwaliteitsinformatie evalueren we op stageniveau, op schoolniveau en op partnerschapsniveau. De leerontwikkelgroepen nemen de resultaten mee bij het ontwikkelen van het werkpleklerencurriculum en de opleidingsteams bij de ontwikkelplannen van de locatie. Op partnerschapsniveau stimuleren de ingevulde vragenlijsten het uitwisselen van goede voorbeelden, en worden aan de hand van de conclusies waar nodig acties uitgezet. Jaarlijks brengen we verslag uit van ons eigen handelen en beschrijven we de plannen voor het nieuwe schooljaar in een jaarverslag en een ontwikkelplan. Dit doen we zowel op schoolniveau als op het niveau van het partnerschap.