Hoe wij samen leren organiseren

Passie voor Leren staat voor kwaliteit, gedeelde verantwoordelijkheid en samen leren. Door duurzame ontwikkelingen vertalen we onze visie en ambities naar de praktijk en maken we samen leren mogelijk. Dat doen we op een kenmerkende cyclische manier, met teams die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en aanpassing van specifieke leerprogramma’s binnen het werkplekleren en het starterstraject. We streven naar hoge kwaliteit en realiseren stap voor stap onze ambities, voortbouwend op een gezonde basis met alles wat al goed gaat.

Regionale samenwerking
We werken samen vanuit onderlinge verbinding en grote betrokkenheid bij elkaar, zowel binnen als buiten onze opleidingsschool. Onze partnerinstituten participeren in meerdere opleidingsscholen in de regio. Samenwerking en afstemming in de regio vindt plaats via het regionale besturenoverleg en het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren Arnhem Nijmegen, waar programmaleiders elkaar ontmoeten.

Onze organisatiestructuur
Binnen Passie voor Leren zelf zijn de opleidingsteams en de werkplekbegeleiders verbonden aan een bepaalde school. Alle bovenschoolse groepen bestaan uit een vertegenwoordiging van álle partnerscholen en opleidingsinstituten. Hierdoor is er veel afstemming en werkt iedereen vanuit dezelfde kaders en principes, met ruimte voor eigen cultuur en context. De afbeelding hieronder geeft onze organisatiestructuur weer, met daaronder een korte uitleg per rol. De exacte invulling van alle rollen, bijbehorende verantwoordelijkheden en professionaliseringseisen lees je hier.

De opleidingsteams op de scholen spelen de belangrijkste rol bij het opleiden en begeleiden van studenten tijdens het werkplekleren, en bij het coachen van starters. Samen met de werkplekbegeleiders en de coaches van startende leraren verzorgen zij de activiteiten van Passie voor Leren. De opleidingsteams bestaan uit de schoolopleider (ook voorzitter), leden van het bovenschoolse opleidingsteam, de verantwoordelijken voor de verschillende stagetypes, de instituutsopleiders en de onderzoekscoördinator.  Zij zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek, de kwaliteit van het leren op de werkplek en de begeleiding.. Het opleidingsteam heeft structureel contact met de locatie-directeur of vertegenwoordiger van de schoolleiding.

Werkplekbegeleiders begeleiden studenten in de dagelijkse praktijk van het werkplekleren en coachen hen bij hun ontwikkeling. Tijdens structurele gesprekken helpen zij studenten met het formuleren van leerdoelen en het vormgeven van de eigen leerroute. Daarnaast stimuleren de werkplekbegeleiders reflectie op het praktisch handelen, verdieping met theorie en ontwikkeling van de persoonlijke professionele identiteit. Zij zetten instrumenten in die aangereikt worden vanuit de leerontwikkelgroep en dragen zo bij aan de uitvoering van het leerontwikkelprogramma.

De leerontwikkelgroepen (LOG) geven via een bovenschoolse samenwerking de werkpleklerencurricula vorm, per stagetype of per opleidingsinstituut. Zij dragen zorg dat deze curricula worden uitgevoerd op de verschillende scholen, geëvalueerd en doorontwikkeld. In de leerontwikkelgroepen worden vanuit de kernambities gezamenlijk kaders opgesteld en afspraken gemaakt, waarbij veel ruimte is voor de specifieke context van de scholen.

Het bovenschoolse opleidingsteam (B-OLT) bewaakt de afstemming over de verschillende type stages en de kwaliteit van het samen opleiden vanuit de zeven kernambities. Die kwaliteit wordt onder andere gewaarborgd door een gedegen professionaliseringsaanbod voor begeleiders en opleiders. Een belangrijke focus hierbij is de bekwaamheid van begeleiders en opleiders in het stimuleren van de professionele identiteitsontwikkeling van studenten.

Het bovenschoolse onderzoeksteam (OZT) geeft vorm aan de begeleiding van onderzoek door eindfasestudenten. Het OZT stemt werkwijzen af, evalueert deze en ontwikkelt ze door. Daarnaast biedt zij handvatten voor professionalisering van begeleiders en opleiders in het stimuleren van de onderzoekende houding en het onderzoekend handelen van studenten en collega’s. Vanuit deze rol maken leden van het onderzoeksteam deel uit van de verschillende leerontwikkelgroepen.

De expertisegroep Inductie (EG Inductie) is verantwoordelijk voor de gezamenlijke kaders voor het meerjarige begeleidingstraject voor starters. Het doel is de kwaliteit van de startersbegeleiding op iedere school vergroten, door samen te leren en elkaar te inspireren.

De beleidsgroep is verantwoordelijk voor de vertaling van strategisch beleid naar tactisch beleid, met input uit andere geledingen. In de beleidsgroep zijn de directies van alle partners vertegenwoordigd. De leden scheppen de randvoorwaarden op de scholen zodat opleiders, begeleiders en coaches het werkplekleren van studenten en de begeleiding van starters goed vorm kunnen geven, binnen de afspraken en de visie van Passie voor Leren.

De stuurgroep zet de grote strategische lijnen van Passie voor Leren uit, met input uit de andere geledingen. De stuurgroep bestaat uit de (gemandateerde) bestuurders van @VOcampus, Udens College, Montessori College en Karel de Grote College en de (gemandateerde) directeuren van HAN Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie.

De programmaleider bewaakt en ontwikkelt namens de stuurgroep de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren binnen Passie voor Leren. Deze persoon is verantwoordelijk voor de operationele besluitvorming binnen de vastgestelde begroting en activiteitenplannen en legt jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de stuurgroep. Vanuit deze verantwoordelijkheid ondersteunt, faciliteert en adviseert de programmaleider alle geledingen binnen Passie voor Leren en vertegenwoordigt die de academische opleidingsschool in regionale en landelijke bijeenkomsten.